уурхайг эхлүүлэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж шаардлагатай