өрсөлдөөн нь барилгын болон уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл юм