соронзон төмрийн зайлуулалтыг бүхэлд нь боловсруулдаг