нүүрсний боловсруулалтын үйлдвэрт борлуулагчдаас асуулга авах