түүхий эдийг дулааны болон массын тэнцвэрийг хэрхэн тооцоолох