нефтийн бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээ буурсан байна